หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาการก่อสร้าง ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รหัส 3106-2010 วิชา ปฐพีกลศาสตร์ (SOIL MECHANICS) 3 หน่วยกิต 4 ชั่วโมง   


จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และท าความเข้าใจ คุณสมบัติของดินทางฟิสิกส์
2. เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบสมบัติของดินชนิดต่างๆ
3. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานทดสอบคุณสมบัติต่างๆ ของดิน
4. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการท างานอย่างเอาใจใส่ รอบคอบและความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เข้าใจ ส่วนประกอบและคุณสมบัติของดินทางด้านฟิสิกส์
2. จ าแนกประเภทของดิน
3. ทดสอบคุณสมบัติและการรับน้ำหนักของดิน โดยวิธีต่างๆ
4. ประยุกต์ค่าที่ได้จาการทดสอบไปใช้ในการก่อสร้างต่างๆ

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ คุณสมบัติและส่วนประกอบของดินทางฟิสิกส์ การจำแนกประเภทของดิน การซึมผ่านของน้ำในดิน การยุบตัว การบดอัด การรับนำหนักของดิน การประยุกต์ค่าที่ได้จากการทดสอบไปใช้ในงานทางการก่อสร้าง การทดสอบคุณสมบัติและความสามารถในการรับกำลังของดิน 

ครูมานิต ช่วยงาน