ประวัติครูมานิต ช่วยงาน


ชื่อ นายมานิต ช่วยงาน

         ประวัติ    เกิดเมื่อ ....................

         ที่อยู่      ...............................

         การศึกษา   ...............................

         การทำงาน  เริ่มบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งอาจารย์ 1 สาขา..........................................