เกี่ยวกับอื่น ๆ

ในส่วนนี้ประกอบด้วยงานที่ทำทั้งในส่วนราชการที่นอกเหนือจากงานสอนประจำ หรืออาจจะเป็นงานที่ไปทำเป็นการส่วนตัวเพื่อชุมชน หรืออาจเป็นการพักผ่อน ที่เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์มีสาระฯ พร้อมทั้งเพลิดเพลินต่อการชม