หน่วยการเรียนรู็

 หน่วยที่ 1 คุณสมบัติและส่วนประกอบของดินทางฟิสิกส์
 หน่วยที่ 2 การทดลองหาปริมาณน้ำในดิน (Water Content)
 หน่วยที่ 3 การทดลองหาความถ่วงจำเพาะของดิน (Specific Gravity)
 หน่วยที่ 4 การทดลองหาขีดความข้นเหลวของดิน (Atterberg’s Limit)
 หน่วยที่ 5 การทดลองหาขนาดมวลคละของดิน (Sieve Analysis)
 หน่วยที่ 6 การจำแนกประเภทของดิน (Soil Classification)
 หน่วยที่ 7 การทดลองการบดอัดดิน (Compaction Test)
 หน่วยที่ 8 การทดลองแคลิฟอร์เนีย แบริ่ง เรโช (California Bearing Ratio)
 หน่วยที่ 9 การทดลองหาความหนาแน่นของดินในสนาม (Field Density Test)
 หน่วยที่ 10 การเจาะสำรวจดิน (Boring Test)
 หน่วยที่ 11 การทดลองความซึมน้ำของดิน (Soil Permeability Test)
 หน่วยที่ 12 การทดลองการยุบอัดตัวของดิน (Consolidation Test)
 หน่วยที่ 13 การทดลองหากำลังต้านทานแรงเฉือนของดิน (Direct Shear Test)
 หน่วยที่ 14 การทดลองแรงอัดแกนเดียว (Unconfined Compression Test)